Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 159/RMČ/2022


k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0163/2015/OŘEŠ/1100 s příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, IČO: 70884501 a dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0304/2016/OŘEŠ/1100 s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, IČO: 70884480Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

  1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0163/2015/OŘEŠ/1100 ze dne 30. 3. 2015, s příspěvkovou organizací Mateřská škola Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, IČO: 70884501, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čj. 0304/2016/OŘEŠ/1100 ze dne 25. 7. 2016, s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, IČO: 70884480, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14

zajistit všechna právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení


T: 30. 3. 2022


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, MŠ Bobkova, MŠ Vybíralova