Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 162/RMČ/2022


k zahájení přípravných prací vedoucích k výstavbě nové základní a mateřské školy

v lokalitě Kyjí - HutíRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. výsledky demografické studie, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


2. závěry textové části Urbanistické studie Kyje - Hloubětín, týkající se veřejné vybavenosti, dle přílohy č. 2.1 tohoto usnesení


II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14

souhlasit:


1. s udržitelným řešením uspokojení vzdělávacích potřeb současných i budoucích obyvatel lokality řešené v Urbanistické studii Kyje - Hloubětín vybudováním nových školských zařízení v této lokalitě

2. se zahájením přípravných prací vedoucích k výstavbě nové základní a mateřské školy na Hutích především na pozemku parc. č. 1390 k. ú. Hloubětín zahrnutého do bloku B02_17a dle Urbanistické studie Kyje - Hloubětín (viz příloha č. 2.2)

3. s detailnějším prověřením budoucí podoby bloku B02_17a spolu s blokem B02_17b s náměstím N02 před budoucí školou, navrženými dle Urbanistické studie Kyje - Hloubětín (tj. území vymezené ulicemi Cvrčkova, Za Černým mostem, Bodláková, Branská, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení), které bude následně řešeno jako jeden celek prostřednictvím architektonické soutěže

4. se zařazením tohoto projektu do Strategických projektů MČ Praha 14 pod souhrnným názvem "Blok Cvrčkova - ZŠ a MŠ Hutě"


III. u k l á d á

Ing. Tomáši Novotnému, členu Rady městské části Praha 14

předložit obsah tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 29. 3. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Ing. Tomáš Novotný
člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Tomáš Novotný
Na vědomí: členové Zastupitelstva městské části Praha 14