Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 168/RMČ/2022


k návrhu na schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 0520/2019/OSM/1080 ze dne 20. 9. 2019Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 0520/2019/OSM/1080 ze dne 20. 9. 2019 se společností Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO 24249955, ve znění dle přílohy č. 2 usnesení


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


učinit právní jednání k uzavření dodatku č. 1 dle výroku č. I tohoto usnesení

T: 30. 4. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM