Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 171/RMČ/2022

k uzavření rámcové smlouvy o směně nemovitostí a směnné smlouvy "Pozemky MČ" se spol. CENTRAL GROUP 70. investiční s.r.o., IČO: 49704389Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit uzavření rámcové smlouvy o směně nemovitostí a směnné smlouvy "Pozemky MČ" se spol. CENTRAL GROUP 70. investiční s.r.o., IČO: 49704389, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to za podmínky splnění postupu stanoveného v ust. § 18 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 k rozhodnutí návrh na schválení smluv dle bodu I. tohoto usnesení

T: 29. 3. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OPKČ, OŘEŠ