Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 172/RMČ/2022


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému

převodu pozemků parc. č. 254/6, 254/10, 254/11 vše k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s úplatným převodem pozemků parc. č. 254/6, 254/10, 254/11 vše k. ú. Hloubětín


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání rozhodnutí Rady MČ Praha 14, odboru hospodaření s majetkem MHMP

T: 30. 4. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM