Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 176/RMČ/2022


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

"Dodávka a instalace elektronických úředních desek pro městskou část Praha 14"


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka a instalace elektronických úředních desek pro městskou část Praha 14"

II. r o z h o d l a


• na základě doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka a instalace elektronických úředních desek pro městskou část Praha 14", po posouzení jednotlivých nabídek účastníků hodnotící komise, o vyloučení níže uvedených účastníků zadávacího řízení, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele obsažených ve výzvě k podání nabídek ze dne 15. 12. 2021:

a) emam s.r.o., IČO: 29284414, se sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko

b) Ki-Wi Digital s.r.o., IČO: 27816451, se sídlem Lidická 971/25, Veveří, 602 00 Brno

c) DigiDay Czech s.r.o., IČO: 06078362, se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava,702 00 Ostrava

• o výběru dodavatele BSS Praha s.r.o., IČO: 28207611, se sídlem V Holešovičkách 1451/20, 180 00 Praha 8, se kterým bude uzavřena smlouva


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Dodávka a instalace elektronických úředních desek pro městskou část Praha 14"

T: 4. 4. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OIKT, OŘEŠ, OPKČ