Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2009

č. 10/ZMČ/2009

k návrhu na přidělení grantových prostředků z grantového řízení městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2009


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření smluv v souladu s podmínkami grantového programu mezi městskou částí Praha 14 a žadateli o grant uvedenými v příloze č. 1

T: 30. 4. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, KS, OE