Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 15/ZMČ/2011


k podání žádosti městské části Praha 14 o svěření a odejmutí některých pozemků v k. ú. Kyje ze svěřené správy nemovitostí v souvislosti s rekonstrukcí komunikace BroumarskáZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

1. odnětí pozemků parc. č. 3/2, 8/3, 8/5, 2717/9, 2724/2 2724/4, k. ú. Kyje, které jsou součástí silničního tělesa komunikace Broumarská a odnětí pozemků parc. č. 84/7, 84/8 a 84/10, k. ú. Kyje, o které žádá OOP MHMP pro správu DUN ze svěřené správy městské části Praha 14


2. odnětí pozemků parc. č. 80/5, 80/6, 81/3, 84/11 a 84/14, k. ú. Kyje, které jsou součástí chodníků ze svěřené správy městské části Praha 14


3. svěření pozemků parc. č. 2724/17 a 2724/23, k. ú. Kyje, které jsou součástí místní komunikace a zelené plochy poblíž kostela sv. Bartoloměje do svěřené správy městské části Praha 14


II. u k l á d á Radě městské části Praha 14

zajistit předložení žádosti o svěření a odnětí pozemků v k. ú. Kyje, jak jsou uvedeny v bodě I.

T: 15. 4. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSMI