Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 2/ZMČ/2011


k návrhu na poskytnutí grantů z programů "Grant pro oblast 1 - sociální služby" a "Příspěvek na zajištění služby"



Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í

1. doporučení Rady městské části Praha 14 k poskytnutí grantů z programů "Grant pro oblast 1 - sociální služby" a "Příspěvek na zajištění služby" (příloha č. 3 a 4)


2. doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k poskytnutí grantů z programů "Grant pro oblast 1 - sociální služby" a "Příspěvek na zajištění služby" (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)

II. s c h v a l u j e


poskytnutí grantů dle příloh č. 3 a 4


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření smluv s žadateli uvedenými v přílohách č. 3 a 4 tohoto usnesení za podmínky, že žadatelé uvedení v příloze č. 1 doplní formální podmínky stanovené grantovým řízením

T: 29. 4. 2011



Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OE, KS OÚR