Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 5/ZMČ/2011


k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2011Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2011

objem příjmů 282.510,50 tis. Kč

objem výdajů 305.127,90 tis. Kč

běžné výdaje 236.557,90 tis. Kč

kapitálové výdaje 68.570,00 tis. Kč

financování 22.617,40 tis. Kč


2. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2011 dle přílohy č. 2


3. limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 59.100 tis. Kč


4. r ozpočtový výhled na rok 2012 - 2013


5. poskytnutí přechodné finanční výpomoci ČČK ve výši 300.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2011


6. poskytnutí přechodné finanční výpomoci Sdružení na pomoc dětem s handicapy Motýlek ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2011


7. poskytnutí přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení Jahoda ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2011


8. poskytnutí bezúročné půjčky Farní charitě Praha 14 - Černý Most, Kyje na projekt podporovaný MVČR ve výši 130.000 Kč splatnou do 30. 4. 2011

9. zmocnění pro Radu městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření v souvislosti s přijetím dotací MPSV na výplatu dávek příspěvků bez omezení


10. zmocnění pro Radu městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření u běžných výdajů maximálně do výše 5 mil. Kč, u kapitálových výdajů do výše 10 mil. Kč a o těchto úpravách vždy informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 v rámci čtvrtletních rozborů hospodaření předkládaných Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 29. 3. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OE, odbory úřadu, příspěvkové organizace