Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2011


č. 7/ZMČ/2011


k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností od 1. 1. 2011

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit realizaci tohoto usnesení s platností od 1. 1. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KT