Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2012


č. 1/ZMČ/2012


k návrhu na schválení vzorové smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 993, 994 na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými oprávněnými nájemci jednotek v budově č. p. 993, 994 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9, vše v k. ú. Černý Most, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů a celkového přehledu pro MHMPZastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vzorovou smlouvu o převodu vlastnictví jednotky, o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 993, 994 na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými oprávněnými nájemci jednotek v budově č. p. 993, 994 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9, vše v k. ú. Černý Most, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohotousnesení a celkový přehled pro MHMP dle přílohy č. 3 - ta pouze v tiskové podobě


II. p o v ě ř u j e

Radu městské části Praha 14

1. k zajištění odeslání nabídek předkupního práva oprávněným nájemcům v č. p. 993, 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 prostřednictvím Správy majetku Praha 14, a. s.

T: 31. 3. 2012


2. k zajištění uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 993, 994 na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci jednotek v budově č. p. 993, 994 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9, vše v k. ú. Černý Most, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení a celkového přehledu pro MHMP dle přílohy č. 3 - ta pouze v tiskové podobě

T: do 6 měsíců od převzetí nabídky

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS, SMP- 14, a. s.