Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2012


č. 2/ZMČ/2012


Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2012Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2012


objem příjmů 278.893,00 tis. Kč

objem výdajů 313.896,90 tis. Kč

běžné výdaje 222.726,90 tis. Kč

kapitálové výdaje 91.170,00 tis. Kč

financování 35.003,90 tis. Kč


2. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2012 dle přílohy č. 2


3. limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 58.500 tis. Kč


4. rozpočtový výhled na rok 2013 - 2014


5. poskytnutí přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení ČČK ve výši 900.000 Kč, občanskému sdružení Jahoda ve výši 200.000 Kč a občanskému sdružení Farní charita Praha 14 - Černý Most, Kyje ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude ve všech případech městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2012


6. zmocnění pro Radu městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření u běžných výdajů maximálně do výše 5 mil. Kč, u kapitálových výdajů do výše 10 mil. Kč a o těchto úpravách vždy informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OE, odbory úřadu, příspěvkové organizace

 

 

příloha č. 2


Městská část Praha 14

Finanční plán na rok 2012

v tis. Kč
FP


C-F
Výnosy


PříjmyPronájem bytových prostor64 950


63 450Pronájem nebytových prostor22 289


21 789Pronájem pozemků
2 035


2 035Prodej bytových domů v rámci privatizace


43 434


44 390Prodej pozemků a budov1 000


1 000Úroky z účtů zdaňované činnosti


525


525Ostatní výnosy
3 180


3 120Celkem

137 413


136 309


Náklady


VýdajeVelké opravy DBF a nebytových objektů


16 279


16 279Malé opravy a údržba
27 730


27 730Revize a ostatní služby8 500


8 500Odměna za správu (SMP14, a. s.)


15 920


15 920Zůstatková cena prodaného majetku


7 425


0Daň z převodu nemovitostí1 333


1 333Spotřeba materiálu a energie2 500


2 500Právní a ekon.služby (soudní popl., výpisy z kat.nem.)

2 100


2 100Ostatní náklady
2 910


2 910Celkem

84 697


77 272

Hospodářský výsledek před zdaněním


52 716


59 037

Odpisy HIM daňové
46 000


0Předpokládaná daň z příjmů za rok 2012


1 276


1 276Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění

51 440


57 761V Praze dne 5.1.2012
Zpracoval: Ing. Milan Šprysl