Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2012


č. 3/ZMČ/2012


k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. z v o l i l o

přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9

T: 21. 2. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14

 

Příloha č. 1

Seznam kandidátů na funkci přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

Ing. Bc. Dana Hetzlová
Bc. Drahomíra Nikodémová