Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2012


č. 4/ZMČ/2012


k návrhu dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

znění dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit vydání dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14

T: 8. 2. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OPM, KT, OE