Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 25. 9. 2012


č. 40/ZMČ/2012


k poskytnutí grantů z programu "Grant městské části v sociální oblasti pro rok 2012" (tzv. program V.)


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k poskytnutí grantů z programu "Grant městské části v sociální oblasti pro rok 2012"(příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)

II. s c h v a l u j e


poskytnutí grantů dle přílohy č. 2


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření smluv se žadateli uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení


T: 31. 10. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OE, KS - OÚR
příloha č. 2


Přehled žadatelů o grant městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2012 (program V.)

žadatelé u kterých podpora za rok 2012 přesáhla částku 50 tis. Kč
Žadatel

služba

náklady celkem v Kč

požadovaná částka v Kč

návrh na dotace v KčOblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9

pečovatelská služba

5758580

100000

100000JAHODA o. s.

nzdm - Džagoda

1215600

166 500

60000JAHODA o. s.

nzdm- Jahoda

1205600

161 500

60000Sdružení na pomoc dětem s handicapy o. s.

nzdm - Pacifik

1498884

230000

70000Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

pečovatelská služba

2400000

180 000

40000Neposeda o. s.

nzdm - Autobus

1410780

85 000

38000CELKEM

13489444

923000

368000