Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 25. 9. 2012


č. 42/ZMČ/2012


k návrhu na 1. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2012Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

1. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2012 dle přílohy č. 1Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OE
Návrh 1. úpravy FP na rok 2012

Městská část Praha 14

Finanční plán na rok 2012

v tis. Kč
FP schválený

FP 1. úprava

Uprav. CF


Výnosy

Výnosy

Příjmy

Pronájem bytových prostor64 950

64 950

63 450

Pronájem nebytových prostor22 289

22 289

21 789

Pronájem pozemků
2 035

2 035

2 035

Prodej bytových domů v rámci privatizace


43 434

43 434

44 390

Prodej pozemků a budov1 000

1 000

1 000

Úroky z účtů zdaňované činnosti


525

525

525

Ostatní výnosy
3 180

3 180

3 120

Celkem

137 413

137 413

136 309


Náklady

Náklady

Výdaje

Velké opravy DBF a nebytových objektů


16 279

10 128

10 128

Malé opravy a údržba
27 730

26 496

26 496

Revize a ostatní služby8 500

8 500

8 500

Odměna za správu (SMP14, a. s.)


15 920

15 920

15 920

Zůstatková cena prodaného majetku


7 425

7 425

0

Daň z převodu nemovitostí1 333

1 333

1 333

Spotřeba materiálu a energie2 500

2 500

2 500

Právní a ekon.služby (soudní popl., výpisy z kat.nem.)

2 100

2 100

2 100

Ostatní náklady
2 910

2 910

2 910

Celkem

84 697

77 312

69 887

Hospodářský výsledek před zdaněním


52 716

60 101

66 422

Odpisy HIM daňové
46 000

46 000

0

Předpokládaná daň z příjmů za rok 2012


1 276

2 679

2 679

Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění

51 440

57 422

63 743

Převod finančních prostředků do rozpočtu hlavní činnosti

87 000

94 385


V Praze dne 13. 6. 2012


Zpracoval: Ing. Milan Šprysl