Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 48/ZMČ/2012


k žádosti o finanční příspěvek sportovního klubu SPECTRUM PrahaZastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200.000 Kč sportovnímu klubu Spectrum Praha na krytí neinvestičních nákladů souvisejících se stavebními úpravami softballového hřiště na pozemku parc. č. 89, k. ú. Černý Most

2. návrh smlouvy dle přílohy č. 3

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření darovací smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení


T: 28. 12. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OE, KS - OÚR