Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 51/ZMČ/2012


k aktualizaci Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14

na období 2012 - 2013


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

aktualizaci Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2012 - 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit vyhodnocení a aktualizaci Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2013 - 2014


T: 31. 12. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: vedení MČ Praha 14, vedoucí odborů