Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 52/ZMČ/2012


k návrhu na uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 91 a část pozemku parc. č. 89/1, k. ú. Kyje o celkové výměře 30 m 2Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 91 o výměře 25 m 2 a části pozemku parc. č. 89/1 oddělené jako pozemek 89/4 o výměře 5 m 2 manželům Ing. Zuzaně Ježkové a RNDr. Petru Ježkovi, oba bytem Bělomlýnská 394/8, Praha 9, za cenu 3 750 Kč/m 2, tj. za celkovou cenu 112 500 Kč

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 89/4 a parc. č. 91 v k. ú. Kyje


T: 31. 1. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSMI