Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 53/ZMČ/2012


k návrhu na převzetí pozemků parc. č. 2889/4, 2889/5 a 2889/58, k. ú. Kyje o celkové výměře 1 464 m 2, včetně komunikací a zeleně, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 a částky ve výši 45 000 Kč na tříletou údržbuZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


převzetí pozemků parc. č. 2889/4, parc. č. 2889/5 a parc. č. 2889/58, k. ú. Kyje, o celkové výměře 1 464 m 2, včetně komunikací a zeleně, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 od společnosti Eshel Prague, a. s., se sídlem U Mlýna 22, Praha 4, za podmínky provedení výměny obrubníků v rozsahu 31 bm, přeložení zámkové dlažby v rozsahu 46 m 2, opravy asfaltových povrchů v rozsahu 6 m 2 a posekání travnatých ploch

II. s o u h l a s í


s převzetím částky 45 000 Kč na tříletou údržbu darovaných nemovitostí


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření darovací smlouvy na pozemky v k. ú. Kyje parc. č. 2889/4, parc. č. 2889/5 a parc. č. 2889/58, včetně komunikací a zeleně, do 15 dnů po provedení a předání prací uvedených v odstavci I. tohoto usnesení


T: 31. 3. 2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSMI