Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 54/ZMČ/2012


k návrhu na odnětí pozemku parc. č. 2458, k. ú. Hloubětín ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


odnětí pozemku parc. č. 2458, k. ú. Hloubětín, ostatní plocha o výměře 204 m 2, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit odeslání souhlasu městské části Praha 14 s odejmutím pozemku parc. č. 2458, k. ú. Hloubětín ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 odboru evidence, správy a využití majetku MHMP

T: 15. 1. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSMI