Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 67/ZMČ/2012


k návrhu na zařazení bytových domů do první etapy výběru pro odprodej bytových jednotek v roce 2013 v souladu se Zásadami bytové politiky městské části Praha 14


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

návrh na zařazení bytových domů do první etapy výběru pro odprodej bytových jednotek formou převodu do vlastnictví dle zák. č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů v roce 2013 v souladu se Zásadami bytové politiky městské části Praha 14 s tím, že výzva k odkupu bude obsahovat navrhovanou kupní cenu (příloha č. 1)

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

předložit záměr na odprodej konkrétních bytových jednotek ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: duben 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14

 

PŘÍLOHA č. 1

k usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 14

č. 67/ZMČ/2012

ze dne 18. 12. 2012


Přehled domů, ve kterých mohou být odprodány bytové jednotky a budou zařazeny do první etapy výběru k odprodeji dle Zásad bytové politiky m.č. Praha 14:


obytný blok

počet bj

funkční celky

Kardašovská 670

56

1

Kardašovská 753 - 756

170

4

Rochovská 764 - 767

100

2

Slévačská 494 - 497

66

2

Krylovecká 491-493

24

1

Gen. Janouška 844 - 850

51

1

Kardašovská 773 - 776

70

2

Ronešova 1133 -1135

96

1

Rochovská 768 - 772

40

2