Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 100/ZMČ/2021


k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000399/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000399/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci městské části Praha 14 uvedeného v příloze č. 1


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zabezpečit realizaci tohoto usnesení

T: 31. 12. 2021Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OŘEŠ, OI