Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 101/ZMČ/2021


k připomínce MČ Praha 14 ke změně Z 3209/14 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve fázi veřejného projednání dle § 52 odst. 1 ve spojení s § 55a stavebního zákona


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


se zahájením řízení o vydání změny Z 3209/14 Územního plánu SÚ hl.m. Prahy (dále jen ÚP) ve fázi veřejného projednání dle § 52 odst. 1 ve spojení s § 55a stavebního zákona


II. k o n s t a t u j e,


1. že změna Z 3209/14 se týká území v západní části oblasti Na Hutích v katastrálním území Hloubětín mezi ulicemi Nad Hutěmi a Za Černým mostem s cílem změny funkčních ploch

2. že při předání návrhu v roce 2017 na pořízení změny ÚP navrhovatelem P-Holding s.r.o., zastupující i další vlastníky pozemků, prostřednictvím MČ Praha 14, zaslala stanovisko MČ Praha 14, usnesení č. 437/RMČ/2017 ze dne 26. 6. 2017, na MHMP - UZR, ve kterém požadovala podnět řešit komplexně i s dalšími podanými podněty Územní studií celé lokality


III. n e s o u h l a s í


1. se závěrem zprávy o vyhodnocení vlivů na životní prostředí vzhledem k aktuálnímu podkladu týkajícího se předmětného území a zejména jeho členitosti funkčního využití celé lokality Na Hutích, zahrnuté v "urbanistické studii Kyje - Hloubětín"

2. a má k ní níže uvedené připomínky, které považuje za zásadní:

- z výše uvedeného vyplývá, že vyřešení celkové koncepce území je nezbytnou podmínkou pro jakoukoli další případnou výstavbu v této lokalitě. Městská část Praha 14 z těchto důvodu trvá na úpravě návrhu změny Z 3209/14 ÚP tak, aby funkční využití a prostorové uspořádání bylo podle zpracované "Urbanistické studie Kyje - Hloubětín"; objednatel IPR Praha, zpracovatel UNIT architekti s.r.o.

- studie vymezuje plochy nejen pro obytnou a smíšenou výstavbu (OV-C, D, OB-B) ve východní části navazující na existující zastavěné území, ale i plochy pro sport a rekreaci (SP, SO) v západní části území doplněné krajinným rozhraním s plochou zeleně (ZMK)

- studie byla v roce 2021 široce projednána včetně zapojení veřejnosti a vyjadřuje širší konsenzus nad dlouhodobým uspořádáním lokality včetně koordinace veřejných zájmů v území, školské a sportovní vybavenosti, veřejných prostranství a dopravní obsluhy

- konkrétně v ploše změny Z 3209/14 jde o vymezení ploch pro bydlení v přímé docházkové vzdálenosti navrhovaného areálu základní školy a doplnění ploch pro sport a rekreaci, kterých je v této části města nedostatek

- cílem studie je koncepční vytvoření předpokladů pro koordinovanou výstavbu se smysluplně navrženým dopravním řešením a kvalitním zázemím pro občany, aby tato lokalita se službami a občanskou vybaveností mohla úspěšně plnit svojí funkci byla řešena komplexně, a aby mohla i do budoucna úspěšně plnit svojí funkci, musí být dostatečně kapacitní

- MČ Praha 14 toto území vnímá jako jednu z lokalit s největším možným potencionálem rozvoje s pozitivním dopadem na život celé městské části, a územní plánování zde vidí jako nejvhodnější nástroj, který by měl zajistit do budoucna předpoklady udržitelného rozvoje


IV. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. podepsat průvodní dopis k připomínce MČ Praha 14 k řízení o vydání změny Z 3209/14 ÚP ve fázi veřejného projednání dle § 52 ve spojení s § 55a stavebního zákona odboru územního rozvoje MHMP

T: 22. 12. 2021

2. zaslat průvodní dopis k připomínce MČ Praha 14 k řízení o vydání změny Z 3209/14 ÚP ve fázi veřejného projednání dle § 52 ve spojení s § 55a stavebního zákona pořizovateli odboru územního rozvoje MHMP

T: 23. 12. 2021
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS ÚÚR