Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 86/ZMČ/2021


k návrhu na realizaci dostupného družstevního bydlení Broumarská, založení družstva, zřízení práva stavby a další postupZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. založení družstva postupem dle § 561a zákona o obchodních korporacích, s tím, že zakladatelem družstva bude městská část Praha 14, IČ: 00231312, se sídlem Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 14 - Černý Most, společnost Real 10 a.s., IČ: 27921859, Praha 1, Klimentská 1246/1, PSČ 11000 a společnost Landia Holding s.r.o., IČ: 09678093, Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6, když účelem takto založeného družstva bude projekt výstavby dostupného družstevního bydlení dle návrhu situace uvedené v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě a dle ekonomické analýzy uvedené v příloze č. 2 - pouze v tiskové podobě a se základním členským vkladem ve výši 100 000,-Kč a s přijetím dalšího členského vkladu dle návrhu stanov uvedených v čl. I bodě 2 tohoto usnesení

2. návrh stanov družstva dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě a vymezení činností jednoho ze zakladatelů jako nepeněžitý vklad dle přílohy č. 5 - pouze v tiskové podobě

3. Jiřího Zajace, starostu městské části, narozeného dne 1. 2. 1977, bytem Bryksova 762/44, Černý Most, 198 00 Praha 9, jako zástupce městské části Praha 14 jako zakladatele družstva, k uzavření dohody o obsahu stanov zakládaného družstva, s tím, že je zvolen zástupcem městské části Praha 14 i pro další členské schůze družstva, a to až do odvolání, s tím, že zástupce je oprávněn uzavřít dohodu o přijetí stanov i ve znění, které bude odlišné od znění stanov dle přílohy č. 1

4. zřízení práva stavby k pozemkům parcelní číslo 84/2, parcelní číslo 84/3, jehož součástí je stavba, budova bez č.p./č.e., parcelní číslo 85/1 a parcelní číslo 85/2, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Kyje, obec Praha, LV:1686, a to za podmínek uvedených v příloze č. 4 - pouze v tiskové podobě


II. b e r e n a v ě d o m í


1. právní stanovisko vypracované společností JP Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 07421427, DIČ: CZ07421427, se sídlem na adrese Kovářská 1253/4, Plzeň 301 00, dle přílohy č. 6 - pouze v tiskové podobě


2. znalecký posudek č. 1604/117/2021 ze dne 27. 8. 2021, který vypracovala znalecká kancelář BDO ZNALEX, s.r.o., IČ: 26099306, se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, dle přílohy č. 7 - pouze v tiskové podobě


3. znalecký posudek č. 1693/206/2021 ze dne 16. 12. 2021, který vypracovala znalecká kancelář BDO ZNALEX, s.r.o., IČ: 26099306, se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, k ceně obvyklé práva stavby k pozemkům, dle přílohy č. 9 - pouze v tiskové podobě


III. p o v ě ř u j e

Radu městské části Praha 14


1. zajištěním vypracování konečného znění smlouvy o zřízení práva stavby dle výroku č. I bodu 4 a zajistila uzavření této smlouvy a podala návrh na vklad práva stavby ve prospěch družstva do katastru nemovitostí

2. zajištěním vypracování smlouvy zakladatelů ("akcionářské dohody") dle čl. 39 odst. 11 návrhu stanov a zajištěním uzavření této smlouvy nejpozději při založení družstva

T: 28. 2. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ, OPKČ