Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 88/ZMČ/2021


k návrhu na schválení úplatného převodu bytových jednotek oprávněným nájemcům, další zájemciZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. převod bytových jednotek do vlastnictví oprávněných nájemců dle soupisu bytových jednotek určených k úplatnému převodu uvedeného v příloze č. 2 - pouze v tiskové podobě, a to za kupní cenu stanovenou podle znaleckého posudku č. 1227/21 ze dne 23. 2. 2021 a dodatku č. 1 k tomuto posudku ze dne 21. 3. 2021 a podle znaleckého posudku č. 1228/21 ze dne 24. 2. 2021, vyhotovených Ing. Františkem Šípem, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a uzavření kupních smluv dle vzorové kupní smlouvy a dle pravidel doprivatizace schválených Zastupitelstvem městské části Praha 14 usnesením č. 43/ZMČ/2021 ze dne 24. 6. 2021


2. zřízení zástavního práva, případně zřízení zákazu zcizení a zatížení k bytovým jednotkám uvedeným v příloze č. 2 při financování kupní ceny úvěrem, a to ve prospěch úvěrujícího


II. n e s o u h l a s í


s poskytnutím výjimky na základě žádosti pana XXXXX XXXXXXX


III. p o v ě ř u j e

Jiřího Zajace, starostu městské části Praha 14


aby zajistil, prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. realizaci prodeje bytových jednotek dle výroku č. I tohoto usnesení a všechna další právní jednání uvedená ve výroku č. I.

T: 31. 12. 2021Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ, SMP14,a.s.