Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 93/ZMČ/2021


k návrhu na postoupení pohledávekZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


postoupení pohledávek bez příslušenství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu s článkem 2.1 Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14. Výše postoupených pohledávek bude upravena o výši poplatků z prodlení, popřípadě úroků z prodlení, které se vyčíslí ke dni prodeje.
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

 
Na vědomí: SMP14, a.s., KS