Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 94/ZMČ/2021


k místní Agendě 21Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


Výroční zprávu MA21 za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. b e r e n a v ě d o m í


monitoring Aalborgských závazků ve formě Auditu udržitelného rozvoje 2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 Výroční zprávu MA21 za rok 2022 T: 31. 12. 2022

2. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 monitoring Aalborgských závazků ve formě Auditu udržitelného rozvoje 2024


T: 31. 12. 2024

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: vedení MČ, vedoucí odborů, vedoucí oddělení