Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 10/ZMČ/2022


Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2022Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022 dle přílohy č. 1


objem příjmů 387.120,20 tis. Kč

objem výdajů 541.284,90 tis. Kč

běžné výdaje 333.412,30 tis. Kč

kapitálové výdaje 207.872,60 tis. Kč

financování 154.164,70 tis. Kč


2. návrh převodů investičních akcí z roku 2021 do roku 2022 dle přílohy č. 2

3. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022 dle přílohy č. 3

4. návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027 dle přílohy č. 4

5. zmocnění pro Radu městské části Praha 14:


a) k provádění rozpočtových opatření u příjmů bez omezení, u běžných výdajů do výše 15 mil. Kč včetně limitu objemu mzdových prostředků a u kapitálových výdajů do výše 20 mil. Kč

b) k provádění rozpočtových opatření vyplývajících z poskytnutých účelových dotací do rozpočtu MČ Praha 14 ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU nebo z rozpočtu HMP bez omezení

c) k provádění rozpočtových opatření u nedokončených akcí, které přecházejí z roku 2021 do roku 2022 dle přílohy č. 2

O těchto úpravách bude Rada městské části Praha 14 vždy informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14

 
Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP-14,a.s.