Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 11/ZMČ/2022


k uzavření rámcové smlouvy o směně nemovitostí a směnné smlouvy "Pozemky MČ" se spol. CENTRAL GROUP 70. investiční s.r.o.. IČO: 49704389
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

uzavření rámcové smlouvy o směně nemovitostí a směnné smlouvy "Pozemky MČ" se spol. CENTRAL GROUP 70. investiční s.r.o., IČO: 49704389, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to za podmínky splnění postupu stanoveného v ust. § 18 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

 

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit všechna právní jednání k provedení bodu I. tohoto usneseníT: 30. 6. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM, OŘEŠ, OPKČ