Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 14/ZMČ/2022


k vyjádření městské části Praha 14 k zahájenému řízení o vydání změny Z 3431/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - opakované veřejné projednáníZastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy - opakované veřejné projednání


2. že podkladem pro podstatnou úpravu Změny Z3431/00 je "Urbanistické studie Kyje - Hloubětín"


II. s o u h l a s í


1. s upraveným návrhem změny Z 3431/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy dle "Urbanistické studie

Kyje - Hloubětín"


2. s pokračováním řízení o vydání tohoto upraveného návrhu změny Z 3431/00


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit podepsání průvodního dopisu s vyjádřením MČ Praha 14 k zahájenému řízení o vydání změny Z 3431/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - opakované veřejné projednání a zaslat ho odboru územního rozvoje MHMPT: 8. 4. 2022


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM - ÚÚR