Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 15/ZMČ/2022


k připomínkám MČ Praha 14 k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v druhém veřejném projednání v souladu s ustanovením § 39 a § 42 stavebního zákona
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. k o n s t a t u j e, ž e


1. městská část Praha 14 je účastníkem projednání územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy dle § 25 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy

2. aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dále jen Aktualizace č. 5 ZÚR HMP) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se zabývá aktualizací textové a grafické části, zahrnuje též rozvojové oblasti a rozvojové osy, plochy a koridory nadmístního významu, oblasti se specifickými hodnotami, rozvojovou oblast OB1 - Metropolitní rozvojová oblast Prahy


3. aktualizace č. 5 ZÚR HMP obsahuje vymezení vnitřního uspořádání území Prahy, kde dochází k provázání výkresu uspořádání území Prahy a výkresu krajin


II. n e s o u h l a s í


s navrženým zpřesněním a vymezením hranic zastavitelného území a krajinného rozhraní


- v oblasti Na Hutích, kde je zpracována Urbanistická studie Kyje - Hloubětín (zadavatel: IPR Praha, zpracovatel: UNIT architekti s.r.o.) s významným přínosem doplnění chybějícího občanského a technického vybavení, které je zakomponováno do plánované nové zástavby. Urbanistická studie Kyje - Hloubětín usiluje o optimální vývoj struktury, harmonické uspořádání území i udržení ekologické rovnováhy a je podkladem pro probíhající změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, které se v této lokalitě pořizují: Z 3209/14 - západní část Bažantnice k. ú. Hloubětín; Z 3523/28 - výstavba zahradní čtvrti k. ú. Kyje a P 44/2021 - lokalita sever Na Hutích v k. ú. Kyje


- v lokalitě Rajský vrch, kde probíhají změny ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3068/10 a Z 3566/34 - přeskupení funkčních ploch v k. ú. Kyje, Hostavice i Černý Most


III. p o ž a d u j e


rozšířit městskou krajinu (upravit hranice nezastavitelného území) tak, aby krajinné rozhraní nezasahovalo do plánovaných zastavitelných rozvojových ploch a byly v souladu s připravovanými koncepčními záměry MČ Praha 14 (viz příloha č. 1)


IV. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit podepsání průvodního dopisu k připomínkám MČ Praha 14 k Aktualizaci č. 5 ZÚR HMP ve fázi druhého veřejného projednání a zaslat ho odboru územního rozvoje MHMP


T: 8. 4. 2022


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM - ÚÚR