Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 16/ZMČ/2022


k návrhu na schválení prodeje nemovitostí v rámci družstevní privatizace RonešovaZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 70/ZMČ/2021 ze dne 12. 10. 2021, a to ve výroku č. I, bod č. 3 ohledně stanovení kupní ceny ve výši 164 530 000,-Kč

2. převod vlastnického práva k pozemku parcelní číslo 17, jehož součástí je budova s č. p. 1133, pozemku parcelní číslo 16, jehož součástí je budova s č. p. 1134 a pozemku parcelní číslo 15, jehož součástí je budova s č. p. 1135, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Černý Most, obec Praha, LV:116, a to do vlastnictví Bytového družstva Ronešova 1133, 1134, 1135, IČ: 14162385 , se sídlem Ronešova 1133/2, Černý Most, 198 00 Praha 9, se sídlem Ronešova 1133/2, Černý Most, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 187 873 000,-Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 1248/22 ze dne 27. 2. 2022, který zpracoval Ing. František Šíp, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, a to za podmínky splnění postupu stanoveného v ust. § 18 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy.

3. zřízení zástavního práva, případně zřízení zákazu zcizení a zatížení k nemovitostem uvedeným v bodě č. 2 při financování kupní ceny úvěrem, a to ve prospěch úvěrujícího

II. p o v ě ř u j e

Radu městské části Praha 14


zajistit vypracování kupní smlouvy k převodu vlastnického práva dle výroku č. I, a to dle vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha č. 70/ZMČ/2021 ze dne 12. 10. 2021 a zajistit uzavření kupní smlouvy a další související právní jednání, včetně vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí


T: 30. 6. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ, SMP-14,a.s.