Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 2/ZMČ/2022


k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. návrh starosty městské části Praha 14 Jiřího Zajace na znovuzvolení Ing. Hany Kuchové - Breburdové, Mgr. Luboše Kratochvíla a Stanislavy Urbanové Lamatové do funkce přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9

2. návrh předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 na znovuzvolení jmenovaných do funkce přísedících tohoto soudu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. z v o l i l o


podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, za přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 na funkční období 2022 až 2026:

Ing. Hanu Kuchovou - Breburdovou

Mgr. Luboše Kratochvíla

Stanislavu Urbanovou Lamatovou


III. u k l á d á

Mgr. Jarmile Kořínkové, vedoucí OSAP ÚMČ Praha 14


zajistit doručení seznamu zvolených přísedících předsedkyni Obvodního soudu pro Prahu 9 a informovat o zvolení dotčené přísedící

T: 8. 4. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Mgr. Jarmila Kořínková, vedoucí OSAP
Na vědomí: OSAP