Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 6/ZMČ/2022


k zahájení přípravných prací vedoucích k výstavbě nové základní a mateřské školy v lokalitě Kyjí - Hutí
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. výsledky demografické studie, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. závěry textové části Urbanistické studie Kyje - Hloubětín, týkající se veřejné vybavenosti, dle přílohy č. 2.1 tohoto usnesení


II. s o u h l a s í


1. s udržitelným řešením uspokojení vzdělávacích potřeb současných i budoucích obyvatel lokality řešené v Urbanistické studii Kyje - Hloubětín vybudováním nových školských zařízení v této lokalitě

2. se zahájením přípravných prací vedoucích k výstavbě nové základní a mateřské školy na Hutích především na pozemku parc. č. 1390 k. ú. Hloubětín zahrnutého do bloku B02_17a dle Urbanistické studie Kyje - Hloubětín (viz příloha č. 2.2)

3. s detailnějším prověřením budoucí podoby bloku B02_17a spolu s blokem B02_17b s náměstím N02 před budoucí školou, navrženými dle Urbanistické studie Kyje - Hloubětín (tj. území vymezené ulicemi Cvrčkova, Za Černým mostem, Bodláková, Branská, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení), které bude následně řešeno jako jeden celek prostřednictvím architektonické soutěže

4. se zařazením tohoto projektu do Strategických projektů MČ Praha 14 pod souhrnným názvem "Blok Cvrčkova - ZŠ a MŠ Hutě"
III. u k l á d á

Ing. Tomáši Novotnému, členu Rady městské části Praha 14


průběžně informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 o aktuálním vývojiT: průběžně
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Ing. Tomáš Novotný
člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Tomáš Novotný
Na vědomí: OŘEŠ, OI, OSM, OSŘK