Samospráva ÚMČ Praha 14

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto:

Oblast sociální péče a zdravotnictví
organizace název žádosti o grant schváleno
Svaz tělesně postižených, obvodní výbor pro Prahu 9 Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Rekondiční pobyt pro tělesně“ 16.000,- Kč
(z toho 3.000,- Kč na dopravu,
13.000,- Kč na pobyt)
Klub AA (Alergici-astmatici), Černý Most Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Letní dětský tábor Poddubí“ (ubytování, strava, pojištění, výlety) 8.000,- Kč
Občanské sdružení Hvězdička Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Léčebná hippoterapie“ (lekce jízdy, doprava) 10.000,- Kč
Občanské sdružení Hvězdička Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Pomoc občanům v krizových situacích“ (plenkové kalhotky, ortopedické boty) 20.000,- Kč
Občanské sdružení Hvězdička Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkový les“ (diplomy, odměny, materiální zajištění akce) 2.000,- Kč
Občanské sdružení Hvězdička Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Sportovní akce lokálního, celopražského, celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především na mládež“ (medaile, diplomy, drobné dárky, pronájem hřiště) 3.000,- Kč
Humanitární sdružení PROTEBE Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Šach PROTEBE – šach pro každého, Integrované aktivity“ (nájemné, materiál, služby a práce, ubytování, stravování, cestovné) 8.000,- Kč
Občanské sdružení ŽIVOT 90 Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „AREÍON – TÍSŇOVÁ PÉČE o seniory a zdravotně postižené občany“ (služby – nové montáže účastnických stanic v bytech klientů) 20.000,- Kč
Svaz diabetiků České republiky Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Rekondiční edukační pobyt, včetně rekondičního plavání a cvičení“ (ubytování doprava, náklady na rehabilitační plavání a cvičení, zdravotnický materiál) 8.000,- Kč
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Výuka orientace a jednoduchého vaření v běžné kuchyni pro osoby s mentálním postižením“ (nájemné, energie, dovybavení kuchyně, suroviny, mzda odborného učitele) 10.000,- Kč
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Rehabilitačně rekondiční pobyt mentálně postižených osob s doprovodem“ (doprava, náklady na pobyt, služby, mzda rehabilitačního výchovného pracovníka, pomůcky) 10.000,- Kč
Občanské sdružení ASISTENCE Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Středisko Asistence“ (ostatní osobní náklady na osobní asistenci, provozní náklady – individuální bezbariérová doprava klientů) 10.000,- Kč
Dům tělesně postižených, občanské sdružení Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Civilní pečovatelská služba“ (energie, služby, cestovní náklady, náklady na pracovníky vykonávající náhradní vojenskou službu) 40.000,- Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých osob – SONS ČR, občanské sdružení Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Zdravotně rehabilitační pobyt zrakově postižených občanů s výukou“ (příspěvek na ubytování a stravování) 20.000,- Kč
Fit studio D, Dagmar Zitová Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Cvičením proti drogám“ (pronájem tělocvičny, odborné vedení) 3.000,- Kč
Harmonie a styl Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Plnohodnotný a zajímavý život pro handicapované“ (energie, spoje,služby, osobní náklady, pronájem a pojištění, materiál) 7.000,- Kč
Občanské sdružení SANANIM Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Internetová drogová poradna“ (OON, materiál, služby) 15.000,- Kč
Fokus Praha – sdružení pro péči o duševně nemocné Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Dům v půli cesty Fokus Praha“ (materiálové vybavení) 30.000,- Kč
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Podpora rodin se zdravotně postiženými dětmi“ (pomůcky pro děti, odborná literatura, plavání, hippoterapie, náklady na zajištění prostor, drobné výdaje) 20.000,- Kč
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Rekondiční pobyt pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi“ (náklady na pobyt) 20.000,- Kč
Sdružení zdravotně postižených v ČR, Centrum služeb pro zdravotně postižené Žádost o finanční podporu na realizaci projektu „Centrum služeb pro zdravotně postižené“ (nájemné, energie, materiál, služby, poplatky) 20.000,- Kč
Oblast volného času dětí a mládeže a oblast kultury
organizace název žádosti o grant schváleno
Junák, svaz skautů a skautek ČR žádost o příspěvek na údržbu klubovny, nutné opravy a na nákup kancelářských pomůcek pro činnost klubovny 5.500Kč
Mgr. Jiřina Břicháčková – Olivová -ARS PUERIS-Ateliér výtvarné výchovy žádost o příspěvek na zakoupení výtvarných pomůcek a potřeb pro zarámování dětských výtvarných prací – vytištění nejlepších prací ve formě pohlednic – účast na semináři Tiffany 10.000 Kč
Fotoklub Hloubětín žádost o příspěvek na dovybavení fotoklubu digitální technikou na zpracování obrazu a na pronájem www serveru na provoz kroniky Prahy 14 5.000 Kč
Petr Stříška žádost o příspěvek na realizaci setkání dětských pěveckých sborů v listopadu 2002 6.000 Kč
Občanská inspirace žádost o příspěvek na provoz komunitního centra Černý Most 35.000 Kč
93. skupina Pionýr žádost o příspěvek na pronájem tábořiště a příspěvek na ubytování – letní tábor a putovní táborna Moravě 17.000 Kč
93. skupina Pionýr žádost o příspěvek na pronájem objektů na vánoční a jarní prázdniny 10.000 Kč
93. skupina Pionýr žádost o příspěvek na stanové celty na dřevěné podsady – letní tábor (stanová táborová základna 12.500 Kč
Klub orientačního běhu Tretra Praha žádost o příspěvek na ubytování pro 31 dětí – letní soustředění 7.595 Kč
Občanské sdružení při ZŠ Lehovec žádost o příspěvek na kluby otevřených dveří – provozní náklady a ostatní vybavení 15.000 Kč
Fit studio D žádost o příspěvek na odpolední cvičení aerobiku – pronájem tělocvičny, lektoři, odměny 4.000 Kč
Tělovýchovná jednota Kyje žádost o příspěvek na soustředění dívek v období letních prázdnin a nákup volejbalových míčů 10.000 Kč
Tělovýchovná jednota Kyje žádost o příspěvek na cvičení rodičů s dětmi předškolního věku – nákup tělocvičného nářadí 8.000 Kč
FC King – fotbalový oddíl žádost o příspěvek na akce v zimním období 2002/2003 – ubytování, stravování, doprava, pronájem tělocvičny, diplomy, medaile, odměny 11.500 Kč
FC King -fotbalový oddíl žádost o příspěvek na 2. Ročník meziškolního Svatováclavského turnaje pro neorganizované děti a mládež 14.000 Kč
FC King – fotbalový oddíl žádost o příspěvek na akce ve volném čase dětí v letním období 2002 – doprava, ubytování, pronájem sportovišť, náklady do soutěže 18.000 Kč
FC King – fotbalový oddíl žádost o příspěvek na projekt – Sport ano, drogy ne – pronájmy hřišť a tělocvičen, tréninkové a mistrovské vybavení, výdaje s mistrovskými utkáními 28.000 Kč
Sdružení rodičů při MŠ KORÁLEK žádost o příspěvek na den plný zábavných her, soutěží a divadelní představení ke Dni dětí 15.000 Kč
Sdružení rodičů při MŠ KORÁLEK žádost o příspěvek na taneční zájmovou činnost dětí v mateřské škole – nákup hudebních rytmických nástrojů 5.000 Kč
YMCA Praha – Klub maminek Klubíčko žádost o příspěvek na činnost klubu maminek – provozní náklady a nájem, dovybavení nábytkem, drobné úpravy 85.000 Kč
YMCA Praha – Klub maminek Klubíčko žádost o příspěvek na činnost heren Klubíčka – obnova pískoviště, ceny pro soutěže, nákup výtvarných potřeb 10.000 Kč
YMCA Praha – Klub maminek Klubíčko žádost o příspěvek na činnost turistického kroužku Vydry – vybavení , pomůcky, cestovné a vstupné při akcích, odměny pro vítěze a organizátory veřejných soutěží 5.000 Kč
26.YMCA Praha – Klub maminek Klubíčko – školička Beránek žádost o příspěvek na akci Dny tvořivosti – odměny lektorům, doprava materiálu, hudební skupina, provozní náklady prostor 29.000 Kč
YMCA Praha – Klub maminek Klubíčko – školička Beránek žádost o příspěvek na vybavení školičky – nákup skříně, oprava žaluzií, nákup látky na závěsy, nákup hudebních nástrojů, výukových pomůcek, židliček a ochranných zástěr pro výtvarné aktivity 9.400 Kč
YMCA Praha – Klub maminek Klubíčko – školička Beránek žádost o příspěvek na oslavu Dne dětí 2002 – odměny dětem, příspěvek na divadelní představení, občerstvení 2.000 Kč
Mgr. Jitka Huňková žádost o příspěvek na vytvoření informační brožury o Čihadlech pro širokou veřejnost 5.400 Kč
32. Unie rodičů ČR – Občanské sdružení Lodička při ZŠ Hloubětínská Martin Pecka žádost o příspěvek na činnost školního klubu Chapadlo – materiál, služby, výukové potřeby 19.000 Kč
JAHODA žádost o příspěvek na vybavení otevřeného klubu Jahoda 30.000Kč
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Motýlek žádost o příspěvek na organizaci akcí pro sídlištní děti 12.000 Kč
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Motýlek žádost o příspěvek na odpolední klub otevřených dveří 7.030 Kč
Oblast sportu a tělovýchovy
organizace název žádosti o grant schváleno
JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR žádost o příspěvek na pokrytí hřiště pískem + doprava 5.500,-Kč
Klub orientačního běhu TRETRA Praha žádost o příspěvek na víkendy v přírodě, lesy v okolí Prahy 10.075,-Kč
SK NEPTUN Praha 9 žádost o příspěvek na pronájem tělocvičny a bazénu 50.000,-Kč
SK NEPTUN Praha 9 žádost o příspěvek na akci „Vánoční cena Prahy“ – 21. ročník mezinárodních závodův synchronizovaném plavání 15.000,-Kč
TJ Sokol Hloubětín žádost o příspěvek na nájemné za používání tělocvičen s příslušenstvím 26.000,-Kč
Fit studio D žádost o příspěvek na pronájem tělocvičny pro sportovní oddíl 30.000,-Kč
TJ Kyje žádost o příspěvek na rekonstrukci travnaté hrací plochy na stadionu kopané TJ Kyje 30.000,-Kč
TJ Kyje žádost o příspěvek na akci „Sportovní den dětí a mládeže v rámci MDD MČ Praha 14“ 6.000,-Kč
TJ Kyje žádost o příspěvek na zachování a zlepšení podmínek pro činnost oddílu moderní gymnastiky a účasti členek na sportovních soutěžích 8.000,-Kč
TJ Kyje žádost o příspěvek na zkvalitnění povrchu sportoviště 40.000,-Kč
FC KING – fotbalový oddíl žádost o příspěvek na projekt „2. ročník zimní venkovní ligy o pohár starosty MČ Praha 14“ 8.000,-Kč
FC KING – fotbalový oddíl žádost o příspěvek na projekt „3. ročník halové ligy o pohár starosty MČ Praha 14“ 15.000,-Kč
FC KING – fotbalový oddíl žádost o příspěvek na jednodenní venkovní turnaje o pohár starosty MČ Praha 14 5.500,-Kč