Samospráva ÚMČ Praha 14

Pronájem bytů ve správě MČ Praha 14

Městská část Praha 14 pronajímá obecní byty za podmínek uvedených v „Zásadách k pronájmu bytů“ (viz příloha níže)  a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících s hospodařením s byty z obecního bytového fondu. Tyto zásady k pronájmu bytů určují postup žadatelů o pronájem bytů, vymezují kompetence orgánů městské části Praha 14 a způsob hodnocení žádostí.

Všechny potřebné informace a formuláře zájemci o pronájem naleznou zde: