Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 633/RMČ/2004

k návrhu na zveřejnění záměru a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 206, k. ú. Černý Most, Lipnické společnosti, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 206, k. ú. Černý Most, Lipnické společnosti, s. r. o.

2. s následným uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 206, k. ú. Černý Most o výměře 936 m2 Lipnické společnosti, s. r. o.

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat ľadatele a zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 206, k. ú. Černý Most, Lipnické společnosti, s. r. o.

T: 15. 1. 2005

2. uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 206, k. ú. Černý Most o výměře 936 m2 Lipnické společnosti, s. r. o.

T: 28. 2. 2005

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM – odd. majetkových dispozic