Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 634/RMČ/2004

k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2503/1 v k. ú. Hloubětín za účelem instalace ocelové konstrukce reklamního zařízení společnosti A.C.E. Media Ventures, Inc., se sídlem Žirovnická č. p. 5, Praha 10


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

  1. se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2503/1 v k. ú. Hloubětín za účelem instalace ocelové konstrukce reklamního zařízení o velikosti 4,5 ´ 15,1 m společnosti A.C.E. Media Ventures, Inc., se sídlem Žirovnická č. p. 5, Praha 10 na dobu 10 let
  2. s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2503/1 v k. ú. Hloubětín za účelem instalace ocelové konstrukce reklamního zařízení o velikosti 4,5 ´ 15,1 m společnosti A.C.E. Media Ventures, Inc., se sídlem Žirovnická č. p. 5, Praha 10 na dobu 10 let

II. u k l á d á
Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

  1. zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2503/1 v k. ú. Hloubětín společnosti A.C.E. Media Ventures, Inc.
    T: 20. 12. 2004
  2. po uplynutí lhůty a dodržení podmínek pro zveřejnění záměru zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2503/1 v k. ú. Hloubětín společnosti A.C.E. Media Ventures, Inc.
    T: 31. 1. 2005

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic