Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 635/RMČ/2004

k návrhu na zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 84/1 a 1351/1, k. ú. Kyje za účelem umístění osvětlených reklamních zařízení


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 84/1 a 1351/1, k. ú. Kyje za účelem umístění osvětlených reklamních zařízení

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat ľadatele o nesouhlasném stanovisku Rady městské části Praha 14

T: 20. 12. 2004

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM – odd. majetkových dispozic