Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 636/RMČ/2004

k problematice práv a povinností vyplývajících z věcného břemene zřízeného kupní smlouvou mezi městskou částí Praha 14 a BD Lehovec 904


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s obsahem dopisu (příloha č. 4 - formát .rtf, 291KB) adresovanému BD Lehovec 904 ve věci plnění ustanovení čl. IV. odst. 4.3 kupní smlouvy uzavřené dne 25. 3. 2002

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit odeslání dopisu BD Lehovec 904

T: 20. 12. 2004

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí : KS, OESM – odd. majetkových dispozic