Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 637/RMČ/2004

k návrhu na vyslovení souhlasu se zřízením parkovacích míst na části pozemku parc. č. 2886/1, k. ú. Kyje, společnosti Eshel Prague, a. s.


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

se zřízením komunikací včetně parkovacích míst na části pozemku parc. č. 2886/1, k. ú. Kyje, společnosti Eshel Prague, a. s. dle koordinační situace v příloze č. 2 v tiskové podobě

II. u k l á d á
Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit společnost Eshel Prague, a. s. s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

T: 17. 12. 2004

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM – odd. majetkových dispozic