Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 638/RMČ/2004

k žádosti o prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu vyúčtování za období 1 - 7/2003 za užívání bytu v ulici Kukelská č. p. 904, Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í

sprominutím poplatků z prodlení za pozdní úhradu vyúčtování za období 1 - 7/2003 za užívání bytu v ulici Kukelská č. p. 904, Praha 9

II. u k l á d á
Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o nesouhlasu s prominutím poplatků z prodlení manželům Musílkovým

T: 31. 12. 2004

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : SMP- 14, a.s., KS