Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 641/RMČ/2004

k návrhu na odepsání promlčené pohledávky u předepsaného nájemného za garážové stání v ulici Kučerova, Praha 9 a na prominutí předepsaného nájemného za předmětná garážová stání, za podmínky úhrady částek dle rozsudků soudu


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odepsáním promlčené pohledávky u předepsaného nájemného za garážové stání v ulici Kučerova, Praha 9 a s prominutím předepsaného nájemného za předmětná garážová stání, za podmínky úhrady částek dle rozsudků soudu

II. p o v ě ř u j e
Mgr. Daniela Rovana, zástupce starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s odepsáním a prominutím předepsaného nájemného za podmínky úhrady částek dle rozsudků soudu

T: 31. 12. 2004

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: SMP-14, a. s.
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS