Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 642/RMČ/2004

k žádosti na prominutí nájemného za užívání garážového stání v ulici Kučerova č. p.799


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s prominutím nájemného za užívání garážového stání v ulici Kučerova č. p. 799

II. u k l á d á
Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s prominutím nájemného

T: 31. 12. 2004


Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s. , KS