Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 654/RMČ/2004

k návrhu na vyhodnocení nabídek zakázky na provedení kompletní výměny oken v M© Zelenečská č. p. 500, Praha 14 – Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s e  s e z n á m i l a

s protokolem z jednání hodnotící komise o vyhodnocení nabídek, podaných na provedení kompletní výměny oken v M© Zelenečská 500, Praha 14 – Hloubětín

II. s o u h l a s í

v souladu s doporučením hodnotící komise s pořadím prvních třech míst vyhodnocených uchazečů o zakázku na provedení kompletní výměny oken v M© Zelenečská 500, Praha 14 – Hloubětín :

1. NOUEMONT, s. r. o., Třebízského 178, Slaný
2. NEOS, s. r. o., U Stavoservisu 1, Praha 10
3. VEKRA, s. r. o., Lázeň Touąeň

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

jednat o uzavření smlouvy na provedení kompletní výměny oken v M© Zelenečská 500, Praha 14 – Hloubětín v souladu s vyhodnocením uchazečů podle bodu II. tohoto usnesení

T: 17. 12. 2004

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: KS, OÚR