Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

51. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 18. 1. 2005

č. 48/RMČ/2005

 

k návrhu na uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku parc. č. 978/2 v k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dohody mezi městskou částí Praha 14 a panem Jaroslavem Ložkem, bytem Brázdim 50, Mratín o ukončení nájmu části pozemku parc. č. 978/2 o výměře 50 m2 v k. ú. Hostavice ke dni 30. 1. 2005

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku parc. č. 978/2, k. ú. Hostavice s panem Jaroslavem Ložkem

T: 31. 1. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 Mgr. zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM – odd. majetkových dispozic