Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

51. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 18. 1. 2005

č. 49/RMČ/2005

k návrhu na vyhodnocení nabídek na pronájem pozemku parc. č. 2119 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s obdrženými nabídkami na pronájem pozemku parc. č. 2119 o výměře 201 m2 v k. ú. Kyje

II. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2119 o výměře 201 m2 v k. ú. Kyje s paní Janou Bőhmovou, bytem U Koupaliště 302, 273 62 Družec, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit seznámení zájemců s výsledkem vyhodnocení nabídek na pronájem pozemku parc. č. 2119 v k. ú. Kyje

2. zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2119 o výměře 201m2 v k. ú. Kyje s paní Janou Bőhmovou

T: 31. 1. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM, oddělení majetkových dispozic