Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

51. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 18. 1. 2005

č. 50/RMČ/2005

k návrhu na navýšení ceny díla "kompletní výměna oken v MŠ Zelenečská č. p. 500, Praha 14 - Hloubětín" o 97 276 Kč za žaluzie a sítě proti hmyzu


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

navýšení ceny díla "kompletní výměna oken v MŠ Zelenečská č. p. 500, Praha 14 - Hloubětín" o 97 276 Kč za žaluzie a sítě proti hmyzu

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony s rozšířením předmětu plnění a s navýšením ceny díla "kompletní výměna oken v MŠ Zelenečská č. p. 500, Praha 14 - Hloubětín" o 97 276 Kč

T: 31. 1. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede : Ing. Miroslav Skala
Na vědomí : OÚR